تهیه و سرو انواع میان وعده

منوی میان وعده

1

چای/ نسکافه یا شربت / آب معدنی / انواع شیرینی

هر نفر در هر وعده

2

چای/ نسکافه/ آب معدنی / انواع شیرینی و 2 نوع میوه فصل

هر نفر در هر وعده

3

چای / نسکافه / آب معدنی / انواع شیرینی و 4 نوع میوه فصل

هر نفر در هر وعده

4

چای / آبمیوه طبیعی / نسکافه / انواع شیرینی / آب معدنی / 4 نوع میوه

هر نفر در هر وعده

5

چای / نسکافه / انواع شیرینی / آب معدنی  /4  نوع میوه / انواع اسنک

هر نفر در هر وعده

6

سرو آبمیوه طبیعی (3 نوع)

هر نفر در هر وعده